Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Declaratia de sustenabilitate


DECLARAȚIA PRIVIND SUSTENABILITATEA

În conformitate cu politica HOLIDAY OFFICE cu privire la dezvăluirile legate de sustenabilitate,  Compania declară că, atunci când oferă servicii din domeniul turismului, în cooperare cu partenerii selectați, ia în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de sustenabilitate, analizand în mod corespunzător dimensiunea, natura și amploarea activităților sale și tipurile de servicii pe care le recomandă. 

Atunci când oferă serviciile din domeniul turismului compania ia în considerare factorii de sustenabilitate si selecteaza parteneri cu aceleasi valori.

DEFINITII SI CONCEPTE DE BAZĂ LEGATE DE SUSTENABILITATE


Dezinformarea ecologică (greenwashing) - procesul de transmitere a unei impresii false sau de furnizare de informații înșelătoare despre modul în care produsele sau proiectele unei companii sunt ecologice. Greenwashing este considerată o afirmație nefondată pentru a înșela consumatorii sau investitorii, făcându-i să creadă că produsele sau procesul de producție ale unei companii sunt ecologice. Greenwashing-ul este utilizat de companii atât pentru creșterea vânzărilor, cât și pentru accesul la finanțare.

Economie circulară - un sistem economic în care valoarea produselor, a materialelor și a altor resurse din economie sunt menținute cât mai mult timp posibil, sporind eficiența utilizării lor în producție și consum și reducând, astfel, efectele negative asupra mediului. 
Scopul final al unei economii circulare este reducerea la minimum a deșeurilor și a  substanțelor periculoase eliberate în mediul înconjurător, în toate etapele ciclului de viață al produselor și serviciilor, inclusiv prin aplicarea ierarhiei deșeurilor.

Factori de durabilitate - aspectele de mediu, sociale și de guvernanță, precum respectarea drepturilor omului sau chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită.

Factori ESG (Environmental, Social and Governance) – reprezintă factori de mediu, sociali sau privind guvernanța care pot afecta performanțele financiare ale unei entități. Aceștia includ:

Factori de mediu (Environmental) - se referă la impactul, negativ sau pozitiv, pe care o entitate îl are asupra mediului înconjurător, de exemplu poluare sau emisii de gaze cu efect de seră și includ:
Atenuarea climei;
Adaptarea la schimbările climatice;
Protejarea biodiversităţii;
Utilizarea durabilă și protecția apei și a resurselor maritime;
Tranziția către o economie circulară, evitarea deșeurilor și reciclare;
Evitarea și reducerea poluării mediului;
Protejarea ecosistemelor sănătoase;
Utilizarea durabilă a terenurilor.

Factori sociali (Social) - se referă la modul în care o entitate relaționează cu angajații, clienții sau comunitățile unde operează și includ:
Respectarea standardelor de muncă recunoscute (fără muncă desfășurată de copii, forțată sau discriminare);
Respectarea siguranţei şi sănătăţii în muncă;
Remunerare adecvată, condiții de muncă echitabile, diversitate și oportunități de formare și dezvoltare;
Drepturi sindicale și libertatea de întrunire;
Garanția siguranței produselor, inclusiv protectia sanatatii;
Aplicarea acelorași cerințe entităților din lanțurile de aprovizionare;
Proiecte incluzive și luarea în considerare a intereselor comunităților și minorităților sociale.

Factori de guvernanță (Governance) - se referă la modul în care o entitate este condusă și include elemente de tipul compensarea conducerii, controlul intern, transparența sau auditul și includ:
Onestitatea fiscală;
Măsuri anticorupție;
Managementul durabilității de către consiliu;
Remunerația consiliului de administrație bazată pe criterii de sustenabilitate;
Facilitarea denunțărilor;
Garanția drepturilor angajaților;
Garanția protecției datelor;
Dezvăluirea informațiilor.

Finanțarea ecologică  - finanțarea investițiilor care oferă beneficii de mediu în contextul mai larg al dezvoltării durabile din punct de vedere ecologic. Finanțarea ecologică implică eforturi de internalizare a externalităților de mediu și de ajustare a percepțiilor de risc pentru a stimula investițiile ecologice și a le reduce pe cele dăunătoare mediului. Finanțarea verde acoperă o gamă largă de instituții financiare și clase de active și include atât finanțe publice, cât și private. Finanțarea ecologică implică gestionarea eficientă a riscurilor de mediu în întregul sistem financiar.

Finanțarea durabilă - integrarea criteriilor de mediu, sociale sau de guvernanță - ESG- în serviciile financiare și sprijinirea creșterii economice durabile.

Green Deal (Pactul Ecologic European) - stabilește linia de orientare a diverselor politici europene pentru următorii 5 ani (adoptat în decembrie 2019) și reprezintă o foaie de parcurs privind demersurile pe care Comisia Europeană le are în vedere în scopul facilitării atingerii obiectivului de neutralitate climatică.

Investiție durabilă:
- o investiție într-o activitate economică care contribuie la un obiectiv de mediu, măsurat spre exemplu prin indicatori-cheie în materie de utilizare eficientă a resurselor energetice, a energiei din surse regenerabile, a materiilor prime, a apei și a terenurilor, în materie de producție de deșeuri și emisiile de gaze cu efect de seră, precum și în ceea ce privește efectele asupra biodiversității și asupra economiei circulare; sau
- o investiție într-o activitate economică ce contribuie la un obiectiv social, în special o investiție care contribuie la combaterea inegalității sau care promovează coeziunea socială, integrarea socială și raporturile de muncă; sau
- investiții în capital uman sau în comunități dezavantajate din punct de vedere economic sau social, cu condiția ca astfel de investiții să nu prejudicieze în mod semnificativ niciunul dintre aceste obiective și ca societățile în care s-a investit să urmeze practici de bună guvernanță, în special în ceea ce privește structuri de gestionare solide, raporturile cu forța de muncă, remunerația personalului relevant și conformitatea cu obligațiile fiscale.

Investiții în acțiuni ecologice - Investițiile în companii şi proiecte ce implică un capital verde. Acest tip de investiții se realizează, în cele mai multe cazuri, prin investiții în indici sau fonduri de acțiuni construite pe criterii ecologice. În ultimii ani, s-au dezvoltat numeroși indici pentru a identifica și urmări performanța sectoarelor, firmelor și investițiilor ecologice. În timp ce furnizorii de indici sunt relativ transparenți cu privire la metodologiile de identificare a companiilor verzi pentru indicii lor, metodele de delimitare a „gradului de ecologizare” pentru fondurile de acțiuni verzi sunt adesea complexe și contestate. Astfel, au fost dezvoltate clasificări și scheme de certificare pentru certificarea ecologismului fondurilor. În ansamblu, metodologiile utilizate pentru a delimita noțiunea de „verde” sunt extrem de eterogene pe segmentul acțiunilor verzi listate pe pieţele de capital, fiind necesară armonizarea acestora.

Obligațiuni verzi -  instrumente financiare cu venit fix care sunt utilizate pentru a finanța proiecte care au beneficii pozitive de mediu și / sau climatice.

Taxonomie – sistem de clasificare a elementelor unei mulțimi (de exemplu, activități economice) în diverse categorii în funcție de unele criterii.

Riscul de sustenabilitate - SDFR definește riscul de durabilitate ca fiind „un eveniment sau condiție de mediu, social sau de guvernanță care, dacă apare, ar putea provoca un impact material negativ asupra valorii investiției”, așa cum se specifică în legislația sectorială relevantă.

Factori de sustenabilitate - Deși SDFR nu oferă informații granulare cu privire la caracteristica factorilor de sustnabilitate, oferă o definiție a factorilor de sustenabilitate care înseamnă „aspecte de mediu, sociale și ale angajaților, respectarea drepturilor omului, probleme anti-corupție și anti-mita”.